Aanwerven personeelslid Noord Zuid

27 Februari 2019

De Vlaamse overheid voert sinds 1993 een eigen beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat beleid wordt uitgevoerd door de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Buitenlandse Zaken.Voor zo'n bilaterale samenwerking met het Zuiden concentreert het Vlaamse beleid zich op een beperkt aantal thema's (voornamelijk landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg en de strijd tegen hiv/aids). Op die manier wordt verspillende versnippering vermeden en worden de kwaliteit en de samenhang van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking bevorderd.De Vlaamse overheid werkt ook multilateraal samen met internationale organisaties, zoals UNICEF en UNAIDS, die actief zijn in zuidelijk Afrika.Bovendien steunt de Vlaamse overheid allerlei initiatieven die duurzaam ondernemen in het Zuiden mogelijk maken.Als zich ergens ter wereld een ramp voordoet, dan springt de Vlaamse overheid bij. Internationale hulporganisaties kunnen dan budgettaire steun bij het Departement Buitenlandse Zaken aanvragen.Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is pas succesvol als er een ruim draagvlak in Vlaanderen is. De Vlaamse overheid maakt daar werk van door steun te geven aan: ‘vierdepijlerinitiatieven’, voor particulieren die bezig zijn met een project in het Zuiden gemeenten die een eigen Noord-Zuidbeleid willen uitwerken de media, want die spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de Noord-Zuidontwikkeling organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingseducatie. Ook de federale overheid heeft een ruime aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. De visie van FOD is duidelijk: “In de geglobaliseerde wereld waarin we leven mag geen enkele ontwikkeling of geen enkele kwestie ons onverschillig laten. De internationale samenwerking is meer dan ooit een noodzakelijkheid geworden. De FOD Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land in verschillende internationale instellingen en in verschillende regio’s wereldwijd. Ze voert daar een actief beleid, meer bepaald inzake een aantal vraagstukken van cruciaal belang zoals vrede en veiligheid, de rechten van de mens en de bevordering van de rechtsstaat teneinde te ijveren voor een rechtvaardiger en welvarender wereld.”Net zoals ook de Vlaamse overheid aanhaalt is ontwikkelingssamenwerking pas succesvol als er een ruim draagvlak is en op alle niveaus ontwikkelingssamenwerking de gepaste aandacht krijgt.https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas De Gros, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, vraagt expliciet in haar memorandum 2019-2025, artikel 4.2 en 4.4. aan de gemeente Beersel, het behoud van een specifieke ambtenaar:Bovenal een schepen én een ambtenaar voor Noord-Zuidbeleid We rekenen op het behoud van een schepen die ontwikkelingssamenwerking in het takenpakket heeft. Een schepen van ontwikkelingssamenwerking heeft een belangrijke signaal- en hefboomfunctie naar het verenigingsleven, de bevolking en het gemeentebestuur. De schepen is tevens goed geplaatst om initiatieven te nemen die gericht zijn op educatie, vorming en informatieDaarnaast pleiten we voor het behoud van een ‘specifiek’ ambtenaar (met de juiste functieomschrijving en structureel opgenomen in het organigram) noodzakelijk. Dit om volgende zaken te realiseren: ondersteunen van de schepen bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering verslagneming op vergaderingen en communicatie naar alle belanghebbenden inwinnen van informatie ondersteunen van het middenveld in haar Noord-Zuidinitiatieven ondersteunen van initiatieven voor educatieve en sensibiliserende acties bevorderen van de communicatie rond Noord-Zuid brugfunctie of stimuleren van een geïntegreerd beleid ( Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling) zorgen voor overleg en communicatie tussen middenveld en bestuur, organiseren van vorming, etc. De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, bestuurskracht personeel pg 28, meldt dat Beersel onder het Vlaamse gemiddelde presteert wat betreft bestuurskracht. Beersel scoort met 6,7% personeelscapaciteit per 1000 inwoners VTE bijna dan 1 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%. De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, externe analyse, verwijst expliciet naar de SDG’s en de implementatie in het beleid. De transversale doorslag van de SDG’s in alle beleidsdomeinen vergt voldoende personeelscapaciteit waarvan de Noord Zuid ambtenaar een belangrijke functie in draagt. De implementatie van de SDG’s in alle beleidsdomeinen , de opvolging van de Noord Zuid werking, het verder bewaren en versterken van Beersel als aan de Fair Trade gemeente, een actieve ondersteuning van oa de scholen in hun Noord Zuid werking, het ondersteunen van de groeiende groep vierde pijler bewegingen, … vereist een voltijdse werknemer voor de dienst Noord Zuid. De financiering van de Noord Zuid ambtenaar is reeds voorzien in de bestaande subsidie enveloppe waarover de gemeente Beersel sinds 2015 beschikt. Het gaat dus niet over een weg gevallen subsidie maar een expliciete keuze van deze bestuursploeg om opnieuw voluit in te zetten op Noord Zuid. De implementatie van de SDG’s , formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, vragen dan ook een ernstige inzet van personeel en middelen op lokaal niveau. De Noord Zuid ambtenaar was voor de bestuursperiode 2013-2018 een voltijdse kracht bestaande uit 1/5 Fair trade ambtenaar en 4/5 Noord Zuid ambtenaar. Gezien dit over 2 personeelsleden was verdeeld werd nog door de binnen gehaalde provinciale subsidies voor klimaat 1/5 klimaatambtenaar toegevoegd aan de Noord Zuid ambtenaar. De Klimaatambtenaar voor de bestuursperiode 2015-2018 nam dus amper 1/5 van de werktijd in, wat ruimschoots te weinig was om een nog sterker en dringend klimaatbeleid verder voor de toekomst uit te bouwen. Op de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd het organigram voorgelegd waarbij beide functies van Noord Zuid ambtenaar én klimaatambtenaar opnieuw worden gecombineerd. Dit terwijl het voorstel van opsplitsing in twee volwaardige voltijdse functie in oktober 2018 door het college werd aanvaard.Dit getuigt van weinig genegenheid tov de beleidsdomeinen Noord Zuid én klimaat door de huidige bestuursploeg. Bovendien heeft de gemeente Beersel in 2017 een engagementsverklaring ondertekent om mee te werken aan de realisatie van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel te beslissen om in 2019 een voltijds personeelslid voor Noord Zuid werking van de gemeente Beersel aan te werven.