Groen lanceert een alternatief voor de aanleg van een pendelparking in de Beerselse deelgemeente Lot

15 Mei 2019

Groen lanceert een alternatief voor de aanleg van een pendelparking in de Beerselse deelgemeente Lot

Vlaams minister van Mobiliteit en Beerselaar Ben Weyts (N-VA) kondigde vorig jaar die parking aan, het gaat om een grote pendelparking van 250 parkeerplaatsen en 250 fietsenstallingen aan het station van Lot. De studie die hieraan voorafging geeft een behoefte  van 50 bijkomende plaatsen aan. De fractie Groen staat achter de plannen om het openbaar vervoer te faciliteren en te investeren in goede infrastructuur om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, maar vroeg de gemeente tijdens de gemeenteraad van 24 april 2019 voldoende ambitie aan de dag te leggen in dit dossier in het belang van haar inwoners. Het voorkeursscenario, dat naar voor geschoven wordt door de Vlaamse overheid, is de realisatie van een grote asfaltvlakte van +/- 10.000 m²  in het weiland tussen het spoor en het kanaal achter de Sashoek. Het terrein dat bijna volledig zou verhard worden is gelegen in overstromingsgevoelig landbouwgebied. De fractie Groen stelt zich vragen bij de voorgestelde capaciteit  (250 in plaats van 50) én de locatie van de parking. Onze fractie  lanceerde daarom tijdens de afgelopen gemeenteraad volgend alternatief: gespreide investering in beperktere parkeerfaciliteiten aan de 3 stations in Beersel om het aanzuigeffect en de ruimtelijke impact in Lot te beperken een pendelparking ten oosten van het spoor in Lot om het aanzuigeffect uit gemeenten als Sint-Pieters- Leeuw en Halle te voorkomen én het doorgaand verkeer door Lot te beperken fietsenstallingen aan beide zijden van het spoor én zo kort mogelijk aan de toegang van het station veilige en comfortabele fietsverbindingen naar het station van Lot met onder meer de herinrichting van de Beerselstraat (op- en afrittencomplex R0) Groen Beersel vraagt dus aan de meerderheid om voldoende ambitie aan de dag te leggen in haar onderhandelingen met de Vlaamse overheid en de inwoners te betrekken. De gemeente zal immers instaan voor de aankoop en de exploitatie van de parking én mag zich dus niet tevreden stellen met een snelle, ruimtelijk weinig kwalitatieve, investering op een slecht gelegen terrein. De fractie van Groen stelde op de gemeenteraad van april 2019 volgende vragen over het project: Vraag 1: Op basis van welke studie/ inzicht is de behoefte van 250 wagens in Lot naar voor geschoven? Vraag 2: Waarom concentreert het project zich op het station van Lot en worden de stations van Beersel en Huizingen buiten beschouwing gelaten in dit project voor capaciteitsuitbreiding pendelparkeren? Vraag 3: Wie financiert dit project en wat omvat de financiering precies? Begrijpen we goed dat de gemeente de grond zal aankopen en ook de exploitatie op zich zal nemen? Vraag 4:  Waarom wordt een gestapelde oplossing niet overweging genomen? Vraag 5: Waarom wordt in de oefening voor het vinden van een goede locatie voor deze stationsparking in Lot geen rekening gehouden met de te verwachten stromen? Is het criterium snelheid belangrijker dan de ruimtelijke kwaliteiten in de dorpskern te bewaken? Waar is de ambitie inzake leefbaarheid/ruimtelijke kwaliteiten van de gemeente? Vraag 5: Is er reeds uitsluitsel betreffende de compatibiliteit met de plannen van de Vlaamse Waterweg voor de optie naar voor geschoven door de Vlaamse overheid? Vraag 6:  Meent de Vlaamse overheid echt, dat ondanks dat zijzelf onthardingsprojecten stimuleert, dat een parking (grote geasfalteerde vlakte) kan gerealiseerd worden in overstromingsgevoelig landbouwgebied? Welk is het standpunt van de gemeente hierover? Vraag 7: Hoever staat het met de studie voor de site ter hoogte van het rondpunt Zennestraat en hoe verhoudt deze optie zich met de plannen voor de nieuwe ontsluiting van het industrieterrein Laekebeek? Vraag 8: In hoeverre wordt dit project gekoppeld aan een verbetering van de fietsinfrastructuur naar het  station van Lot in het bijzonder de Beerselstraat met op – en afrittencomplex, zodoende het aantal auto’s te verminderen? Zijn hier ook middelen beschikbaar op Vlaams niveau?