Groen Beersel reageert verbaasd op de ambities van het gemeentebestuur: een Bevolkingsstop om het Groen en landelijk karakter van Beersel te bewaren

28 Februari 2019

Groen Beersel reageert verbaasd op de ambities van het gemeentebestuur: een Bevolkingsstop om het Groen en landelijk karakter van Beersel te bewaren

Groen Beersel reageert naar aanleiding van de verklaringen van het gemeentebestuur ivm ‘Beersel isVOL’.Groen Beersel reageert verbaasd op de afkondiging van ‘een bevolkingsstop’ om het groen, landelijken Vlaams karakter van Beersel te bewaren en beoordeelt de verklaringen van Burgemeester VanDaele en gemeenteraadslid Ben Weyts als contraproductief en voorbijgestreefd.Groen Beersel stelt vast dat het groen en landelijk karakter van Beersel er de laatste decenniastelselmatig is op achteruit gegaan. De grootste boosdoeners waren de aanleg van de E19, deverkavelwoede in de jaren ‘60 en ‘70, de ongebreidelde toename van het gemotoriseerd verkeer ende aanleg van bedrijventerreinen op moeilijk ontsluitbare plaatsen.Voor Groen Beersel is bewaren van het groen wat overblijft dus een zwaktebod dat getuigt van eentotaal gebrek aan visie en ambitie. Groen Beersel roept het gemeentebestuur op om een actief enambitieus beleid te voeren waarbij de natuurwaarde weer toeneemt het landelijk karakter versterktwordt maar mét de nodige ruimte voor verdere verdichting van de dorpskernen zodat eenbevolkingsstop niet aan de orde is“Dat doe je door de realisatie van grootschalige landinrichtingsprojecten zoals ‘Het Land vanTeirlinck’ en ’Het Strategisch project Zennevallei’ welke door Groen tijdens de vorige legislatuur meein de stijgers gezet werden, door de dorpskernen te vergroenen en veel bomen te planten of nogdoor kleinschalige (bio)landbouw te stimuleren.,” verklaart Veerle Leroy.“Dat doe je door te investeren in kwalitatieve fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer om de nogsteeds toenemende verkeersdrukte te stuiten en de geluidsoverlast een halt toe te roepen, vindt KrisDegreef,” die voor Groen mobiliteit opvolgt.“Er is geen bevolkingsstop nodig om de kwaliteit van onze open ruimte te bevorderen”, verklaart EvaFonteyn, kersvers gemeenteraadslid voor Groen en expert in ruimtelijke ordening. “Naast de actievevergroening van onze gemeente en een ingrijpend mobiliteitsplan pleiten wij voor een ambitieusruimtelijk beleid waarbij de resterende woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden, de kernenversterkt worden en de mogelijkheid gecreëerd wordt om grote woningen te ontdubbelen. Een planwaar bijzondere aandacht gaat naar nieuwe kleinschalige woonvormen in de bestaande kernen.” ““Dan kan de jeugd ook betaalbaar blijven wonen in een gemeente die twee keer groener is danvandaag het geval is”, vertelt Tilia Casaer, die zich zorgen maakt over de impact van ‘debevolkingsstop’ op de betaalbaarheid van het vastgoed voor Beerselse jongeren.Het is in deze geest dat, toenmalig Schepen Veerle Leroy van Groen Beersel, tijdens de vorigelegislatuur, de stimulans gaf om in te tekenen op de Bouwmeesterscan. De scan is een initiatief vande Vlaamse bouwmeester om ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeentein kaart te brengen en een concrete agenda van projecten en ingrepen aan te reiken. De scanmoet de gemeente bijstaan in de transitie naar een kwaliteitsvolle leefomgeving, gekoppeld aaneen zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Het lijkt alsof het nieuw bestuur in Beersel, nog voor de studie van start gaat, verkrampt en bang isvan een ambiteuze toekomstgerichte visie, rekening houdend met de ligging van de gemeente nabijde hoofdstad.“Groen Beersel staat voor een positief verhaal met een warm Beersel waar plaats is voor iedereen. “eindigt Ahmed Alaoui .En hoewel het college tijdens de eerste gemeenteraad bij hoog en bij laag beweerde dat er geenlokaal bestuursakkoord bestond lijken de CD&V en NVA zich dan toch gevonden te hebben in ditpunt. https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan