Constructief oppositiewerk

Groen Beersel voert sinds januari 2019 constructief oppositiewerk tijdens de gemeenteraadszittingen. Onze enthousiaste ploeg van 5 gemeenteraadsleden licht ieder document door. Naast het pure oppositiewerk zetten we ook in op constructieve acties en voorstellen. We focussen ons op enkele concrete projecten (o.a. het klimaat, het strategisch project Zennevallei, de parking te Lot, een boerenmarkt, een pop-up jeugdhuis, ...) en willen Beerselaars warm maken of sensibiliseren om hiermee aan de slag te gaan.

Alle aangebrachte agendapunten per gemeenteraadszitting worden druppelsgewijs op deze pagina geplaatst. Voor meer info kan je terecht bij onze GEMEENTERAADSLEDEN. Of klik HIER om door te gaan naar de contactpagina.2019

29 september 2019 Herinrichting centrum Dworp Gemeenteplein

Met een ondoordachte heraanleg van het fietspad op de Alsembergsesteenweg in Dworp Centrum door AWV laat het gemeentebestuur kansen liggen om dit korte traject tussen de Lotsesteenweg en de krantenwinkel “Carpe Diem” veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.
GROEN vraagt de meerderheid meer ambitie en de werken van de Vlaamse overheid aan te grijpen om ook het dorpsplein aan het oude gemeentehuis, het kruispunt Alsembergse en Lotste steenweg en de ingang van de school aan te pakken.

AWV voorziet in samenspraak met de gemeente de volgende fase in de aanleg van een fietspad langs de Alsembergsesteenweg in Dworp centrum. De meerderheid voorziet een inbreng in de werken voor een beperkte herinrichting van het voetpad ter hoogte van het voormalig gemeentehuis van Dworp maar laat het plein zelf onaangeroerd terwijl dit plein sinds jaar en dag een knelpunt vormt voor de zwakke weggebruiker en een integraal voorstel hier op zijn plaats is.

Het conflict tussen de druk gebruikte parking, het gebrek aan een conflictloos fiets- en voetpad in combinatie met een bushalte zorgt er immers voor dat de schoolgaande jeugd er elke morgen op de bus staat te wachten tussen manoeuvrerende wagens. Fietsers en voetgangers moeten laveren tussen fout geparkeerde auto’s en leveranciers van de Carrefour.

Ook het kruispunt met de Lotsesteenweg, een zwart punt voor fietsers , blijft in het voorstel ongewijzigd. Gezien het afslaand verkeer komende vanuit Huizingen, hier slechts een kleine smalle afslagstrook heeft, rijden automobilisten hier vaak te snel weg en worden de overstekende fietsers genegeerd.

Een derde knelpunt op deze korte strook bevindt zich aan de ingang van de Sportschuur waar de schoolgaande jeugd én sporters gehinderd worden door op het voetpad geparkeerde wagens. De huidige meerderheid laat ook hier een kans liggen om aan de oversteekplaats van de Sportschuur “autovrij” te maken en een breder voetpad aan te leggen.

Groen Beersel vraagt daarom een integrale aanpak en visie voor de inrichting van de fietspaden door het centrum van Dworp met een totaal inrichting van het Dorpsplein met conflictvrije omgeving en een overdekte wachtzone voor de gebruikers van het openbaar vervoer en het fietspad dat achter de geparkeerde wagens loopt; aanpassingen aan het kruispunt met de Lotstesteenweg én een uitgewerkt voorstel voor de toegang aan de Sportschuur.

29 september 2019 Tsunami verkeersborden

De meerderheid vraagt de gemeenteraad de plaatsing van 17 nieuwe verkeersborden goed te keuren zonder duidelijke aanleiding voor zo’n tsunami van bijkomende borden. GROEN vraagt op haar beurt de afschaffing van een aantal borden en een strengere aanpak voor naleving van de algemene verkeersregels in bijzonder van geparkeerde vrachtwagens.

GROEN stelt zich vragen bij het overdreven aantal bijkomende verkeersborden die worden voorgesteld door de meerderheid. Het betreft in hoofdzaak een reeks borden die moeten verhinderen dat zwaar verkeer circuleert in de Brouwerijstraat, Beling en Molenbeekstraat te Dworp. Hoewel deze straten door hun gabariet zo’n verkeer niet toelaten is het dus vreemd (en kostelijk) om hier 12 bijkomende verkeersborden voor te plaatsen. GROEN kan zich niet van de indruk ontdoen dat de woonplaats van de heer Ben Weyts hier voor iets tussen zit.

De fractie GROEN doet op haar beurt een voorstel om een reeks borden met aanduiding als parking voor vrachtwagens weg te halen. Het gaat om de parking voor vrachtwagens aan de ingang van het domein van Huizingen, aan de Menisberg te Huizingen en aan de Sashoek in Lot. Eén voor één plekken waar geparkeerde vrachtwagens gevaarlijke situaties veroorzaken. Ze hier faciliteren met een bord en verder nalatig zijn in de inrichting en bij overtredingen helpt niemand een stap vooruit en kost de belastingbetaler alleen maar geld. Een verkeersbord plaatsen kost al snel rond de 600 euro per bord.26 juni 2019 Oprittencomplex R0-Beersel

Onderzoek voor aanpassing van het op- en afrittencomplex van de RO in Beersel én invoeren van tijdelijke maatregelen teneinde de veiligheid van de fietsers tussen Beersel en Lot op korte termijn beter te beveiligen.

Motivering: Overwegende dat Lot een belangrijke scharnier is voor het woon-werkverkeer van Beerselaars richting Brussel en dit zowel vanaf het station in Lot met de trein als fietsend langs het kanaal.

Overwegende dat veel jeugd uit Beersel – centrum sport (voetbalt) in het complex Vogelenzang in Lot.

Overwegende dat fietsers vanuit Beersel ons melden zich niet veilig te voelen op de verbindingsweg Beerselstraat langsheen het op- en afrittencomplex van de RO tussen Beersel centrum en Lot omwille van de staat van de fietspaden, de lange afritzones, de afwezige fysieke afscheiding van het fietspad, de steenslag die vaak op het fietspad terechtkomt, de geparkeerde vrachtwagens, …

Overwegende het lage percentage fietsers (amper 11% volgens de Burgerenquête 2019) die gebruik maken van openbaar vervoer vanuit Lot.

Overwegende dat de kanaalroute in de toekomst alleen maar aan belang zal toenemen in het fietspendelverkeer naar Brussel vanuit Beersel en deze per fiets vanuit Beersel – centrum best bereikbaar is vanaf Lot.

Overwegende dat zowel het op- en afrittencomplex als de Beerselstraat in eigendom zijn van de gemeente Beersel en dus het college bevoegd is om aanpassingen door te voeren teneinde het comfort en de veiligheid van de trage weggebruikers te verbeteren.

Overwegende dat de Beerselstraat een erg breed wegprofiel heeft en er dus mogelijkheden zijn om de Beerselstraat anders in te richten en zodoende ook de veiligheid van de fietsers drastisch te verbeteren.

Overwegende dat een definitieve herinrichting van de Beerselstraat studiewerk, middelen en zware aanbestedingsprocedures vereist.

Overwegend dat automobilisten en vrachtwagens in de huidige situatie ongehinderd en tegen hoge snelheid de Beerselsestraat op en af kunnen rijden. Het voorstel van de fractie Groen zorgt ervoor dat zowel op beide afritten Lot als Beersel de (vracht)wagens verplicht worden om te stoppen.

Overwegende dat elke dag er één te veel is om niet in te zetten op verkeersveiligheid.

Vraagt de fractie GROEN dat de gemeente:

 • Zo snel als mogelijk, in afwachting van een definitieve herinrichting (cfr. Aanpak Vrachtwagenproblematiek Zennestraat), tijdelijke beveiligings- en inrichtingsmaatregelen onderzoekt, voorstelt en uitvoert om de veiligheid van de fietsers langsheen de Beerselstraat te verbeteren. Wij denken hierbij aan de installatie van betonblokken, reliëf aanbrengen op de witte lijnen, verhinderen dat de vrachtwagens zo kort parkeren bij op- en afrit, de stresstijd langs de lange rij haaientanden voor fietsers aan de op- en afritten inkorten,… Het fietspad frequent veegt zodat slibpartijen voorkomen worden.
 • Een inrichtingsstudie aanvat voor een definitieve herinrichting.

Wij refereren graag naar bijgevoegd beeld van gelijkaardige tijdelijke maatregelen die tegemoet komen aan de bekommernissen van de fietsers in afwachting van een definitieve ingreep.24 april 2019 Pachtovereenkomst

Groen Beersel vraagt het nieuw gemeentebestuur om krachtdadig in te zetten op bosuitbreiding en proactief hun meest geschikte eigendommen ter beschikking te stellen.

Iedereen heeft de laatste maanden de mond vol over bomen planten en bosuitbreiding. In de praktijk worden er echter nog altijd meer bomen gekapt dan opnieuw geplant. De bevoegde overheden verschuilen zich altijd achter het argument dat er een groot tekort is aan geschikte gronden om te (her)bebossen.

Het nieuw gemeentebestuur van Beersel (CD&V, NVA, VLD) laat nu een unieke kans liggen om aan bosuitbreiding te doen. De Gemeente heeft nog een aantal gronden in eigendom en sommige daarvan zijn uitermate geschikt voor bosuitbreiding. Zo is er een perceel van 0,33 hectare aan het Beukenplein in Alsemberg, gelegen tussen het Schaveysbos en woonwijk Ingendaal. Het perceel sluit ook aan bij wat rest van een waardevolle en historische holle weg, Termeulenweg genaamd. De grond heeft ook potentieel als stapsteen richting Zonieënwoud, Dwersbos en de natuurbeemden van de Zennevallei in het kader van het ‘Het land van Teirlinck’ én ‘Natuurpark Vlaams Brabant’ (Horizon +).

Het nieuw gemeentebestuur zit duidelijk nog niet op de lijn van bosuitbreiding. Het college stelt voor dit stuk grond nogmaals voor 9 jaar te verpachten als landbouwgrond. Groen Beersel stelt voor om af te zien van deze weinig rendabele pachtovereenkomst (slechts 77 euro per jaar) en deze gronden te bestemmen voor bosuitbreiding.

Wij zijn ervan overtuigd dat de wijkbewoners graag de spade ter hand zullen nemen om hun eigen bos aan te planten.

24 april 2019 Heraanleg Oliebronstraat

De fractie Groen Beersel vraagt een aanpassing van het agendapunt:

Motivatie:

Het voorstel van de herinrichting voor de Oliebronstraat, zoals opgenomen in het voorstel van overeenkomst tussen de gemeente Sint- Genesius Rode en Beersel, komt niet tegemoet aan de ambities die worden geformuleerd in het agendapunt met name: Een veilige verbinding voor fietsers realiseren vanuit Alsemberg via de Vanderveldelaan-Dreef en Oliebronstraat naar station van Sint-Genesius-Rode.

Dit om volgende reden:

 • de voorgestelde inrichting van de Oliebronstraat is allesbehalve fietsvriendelijk omwille van de kasseien met middenin, deze reeds smalle straat, een goot en dit bovendien op een helling;
 • het voorstel geen maatregelen omvat om het sluipverkeer, dat zware proporties aanneemt tijdens de schoolspits, aan te pakken;
 • het voorstel geen maatregelen omvat om het niet reglementair parkeren aan te pakken;

Het bovendien wenselijk is een volledige herinrichting vanaf de Bronstraat in Alsemberg te voorzien.

Er wordt daarom voorgesteld om:

 • een inrichting met asfaltering zodat zowel fietsers (zeer jong en ouder), alsook kinderwagens vlot en veilig te voet en met de fiets tot aan de kribbe, de schoolpoort of het station geraken
 • geen goot te voorzien in het midden van deze reeds smalle straat teneinde val en uitglijden te voorkomen voor alweer fietsers, maar in het bijzonder beginnende fietsertjes.
 • de Bronstraat vanuit Alsemberg als schoolstraat in te richten en sluipverkeer te ontmoedigen.
 • een fietsplan op te stellen en de herinrichting van straten niet individueel aan te pakken of goed te keuren zonder dat er een aftoetsing is gebeurd met het fietsplan.
 • de fietsersbond te betrekken en advies in te winnen bij aanleg van fietsverbindingen, in het bijzonder in schoolomgevingen


27 maart 2019 Dierenwelzijnswet

Dieren horen niet thuis op een kermissen en jaarmarkten. We denken daarbij vooral aan kermiskramen met pony's, roofvogels ed. Wij vragen dat gemeente Beersel geen vergunningen meer verleent aan kermiskramen met pony's, zodat deze dieren een leven waarin ze continu rondjes moeten lopen bespaard blijven. Dit geldt eveneens voor roofvogels op kermissen en jaarmarkten. Deze wilde dieren, zelfs indien ze gekweekt worden, horen niet thuis in een lawaaierige drukke omgeving zoals kermissen en jaarmarkten.

De tradities waarbij dieren worden ingezet op kermissen, als attracties, in circussen, ed. dient zich aan te passen aan de veranderende tijdsgeest en wetgeving.27 februari 2019 Aanwerven klimaatambtenaar

Beersel tekende samen met is 61 Vlaams-Brabantse gemeenten die het Burgemeestersconvenant en engageerden zich om een lokaal klimaatactieplan op te stellen. Een mooie verbintenis en een flinke stap op weg naar een klimaatneutrale provincie/Vlaanderen/België/Europa. Het streven naar klimaatneutraliteit kan niet zonder de hulp van iedereen die hier woont en werkt.
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.
Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.
Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU.
Het Burgemeestersconvenant is een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren.

Tijdens de legislatuur 2012-2018 werd een klimaatplan opgesteld, doelstellingen voorop gesteld en hard gewerkt aan de sensibilisering van de bevolking. Maar ook aan actieve aanpak van eigen patrimonium, stimulering én persoonlijke begeleiding van woningrenovaties,… De succesvolle acties zoals de Bende van Beersel én de klimaatmobiel hebben navolging gekregen in heel Vlaanderen. De weg in ingezet en Beersel staat ook met de onderzoeken naar het potentieel van warmtenetten op een kantelpunt.
De nood aan vooruitgang op de reductie van de CO2 uitstoot wordt door alle klimaatexperts van binnen- en buitenland benadrukt. En net zoals Noord Zuid op alle niveaus van het beleid aandacht vraagt heeft ook de klimaatproblematiek dringend nood aan doorgedreven plannen van aanpak. Beersel heeft al heel wat expertise opgebouwd en acties in gang getrokken. Beersel werd gezien als één van de voortrekkers in Vlaanderen.
Laat ons Beersel op een nog hoger ambitie niveau tillen en toon dat het ook hier menens is voor het klimaat. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd.

De huidige klimaatmarsen waar oa leerlingen van de Beerselse secundaire school aan meedoen, de kinderen van de lagere school die een klimaatmars organiseerden op dinsdag dikke truiendag, … zijn duidelijke vragen van de Beerselse burgers aan het Beersels beleid om de daad bij het woord te voeren. Beersel heeft in de vorige legislatuur de transitie sterk ingezet. Deze weg moet met voldoende personeel omkadering worden verder gezet en worden versterkt.

Dit moet zich ook vertalen in volwaardig personeelsinzet. Tot op heden is 1/5 klimaat ambtenaar voorzien wat ruimschoots te weinig is om verder te werken aan de ingeslagen weg en de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.
De Klimaatambtenaar voor de bestuursperiode 2015-2018 werd amper voor 1/5 van de werktijd voorzien. Dit was ruimschoots te weinig om een nog sterker en dringend klimaatbeleid verder voor de toekomst uit te bouwen. Op de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd het organigram voorgelegd waarbij beide functies van Noord Zuid ambtenaar én klimaatambtenaar opnieuw worden gecombineerd. Dit terwijl het voorstel van opsplitsing in twee volwaardige voltijdse functie in oktober 2018 door het college werd aanvaard.
Dit getuigt van weinig genegenheid tov de beleidsdomeinen Noord Zuid én klimaat door de huidige bestuursploeg.

De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, bestuurskracht personeel pg 28, meldt dat Beersel onder het Vlaamse gemiddelde presteert wat betreft bestuurskracht. Beersel scoort met 6,7% personeelscapaciteit per 1000 inwoners VTE bijna dan 1 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%.

Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel te beslissen om vanaf 2019 een 1 VTE personeelslid voor onbepaalde duur, aan te werven voor de verdere uitbouw en versterking van de klimaatdienst en Beersel verder zeer actief op weg te helpen naar klimaatneutraliteit 2040, doelstellingen zoals voorgesteld en berekend door de Provincie Vlaams Brabant.

27 februari 2019 Aanwerven personeelslid Noord Zuid

De Vlaamse overheid voert sinds 1993 een eigen beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Dat beleid wordt uitgevoerd door de afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Buitenlandse Zaken.
Voor zo'n bilaterale samenwerking met het Zuiden concentreert het Vlaamse beleid zich op een beperkt aantal thema's (voornamelijk landbouw en voedselzekerheid, gezondheidszorg en de strijd tegen hiv/aids). Op die manier wordt verspillende versnippering vermeden en worden de kwaliteit en de samenhang van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking bevorderd.
De Vlaamse overheid werkt ook multilateraal samen met internationale organisaties, zoals UNICEF en UNAIDS, die actief zijn in zuidelijk Afrika.
Bovendien steunt de Vlaamse overheid allerlei initiatieven die duurzaam ondernemen in het Zuiden mogelijk maken.
Als zich ergens ter wereld een ramp voordoet, dan springt de Vlaamse overheid bij. Internationale hulporganisaties kunnen dan budgettaire steun bij het Departement Buitenlandse Zaken aanvragen.
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is pas succesvol als er een ruim draagvlak in Vlaanderen is. De Vlaamse overheid maakt daar werk van door steun te geven aan:

 • ‘vierdepijlerinitiatieven’, voor particulieren die bezig zijn met een project in het Zuiden
 • gemeenten die een eigen Noord-Zuidbeleid willen uitwerken
 • de media, want die spelen een belangrijke rol in de bewustmaking voor de Noord-Zuidontwikkeling
 • organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingseducatie.

Ook de federale overheid heeft een ruime aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. De visie van FOD is duidelijk: “In de geglobaliseerde wereld waarin we leven mag geen enkele ontwikkeling of geen enkele kwestie ons onverschillig laten. De internationale samenwerking is meer dan ooit een noodzakelijkheid geworden. De FOD Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land in verschillende internationale instellingen en in verschillende regio’s wereldwijd. Ze voert daar een actief beleid, meer bepaald inzake een aantal vraagstukken van cruciaal belang zoals vrede en veiligheid, de rechten van de mens en de bevordering van de rechtsstaat teneinde te ijveren voor een rechtvaardiger en welvarender wereld.”
Net zoals ook de Vlaamse overheid aanhaalt is ontwikkelingssamenwerking pas succesvol als er een ruim draagvlak is en op alle niveaus ontwikkelingssamenwerking de gepaste aandacht krijgt.
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas

De Gros, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, vraagt expliciet in haar memorandum 2019-2025, artikel 4.2 en 4.4. aan de gemeente Beersel, het behoud van een specifieke ambtenaar:
Bovenal een schepen én een ambtenaar voor Noord-Zuidbeleid
We rekenen op het behoud van een schepen die ontwikkelingssamenwerking in het takenpakket heeft. Een schepen van ontwikkelingssamenwerking heeft een belangrijke signaal- en hefboomfunctie naar het verenigingsleven, de bevolking en het gemeentebestuur. De schepen is tevens goed geplaatst om initiatieven te nemen die gericht zijn op educatie, vorming en informatie
Daarnaast pleiten we voor het behoud van een ‘specifiek’ ambtenaar (met de juiste functieomschrijving en structureel opgenomen in het organigram) noodzakelijk.
Dit om volgende zaken te realiseren:

 • ondersteunen van de schepen bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering
 • verslagneming op vergaderingen en communicatie naar alle belanghebbenden
 • inwinnen van informatie
 • ondersteunen van het middenveld in haar Noord-Zuidinitiatieven
 • ondersteunen van initiatieven voor educatieve en sensibiliserende acties
 • bevorderen van de communicatie rond Noord-Zuid
 • brugfunctie of stimuleren van een geïntegreerd beleid ( Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling)
 • zorgen voor overleg en communicatie tussen middenveld en bestuur, organiseren van vorming, etc.

De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, bestuurskracht personeel pg 28, meldt dat Beersel onder het Vlaamse gemiddelde presteert wat betreft bestuurskracht. Beersel scoort met 6,7% personeelscapaciteit per 1000 inwoners VTE bijna dan 1 procent lager dan het Vlaamse gemiddelde van 7,5%.

De Omgevingsanalyse 2020 van de gemeente Beersel, eindrapport 12/10/2018, externe analyse, verwijst expliciet naar de SDG’s en de implementatie in het beleid. De transversale doorslag van de SDG’s in alle beleidsdomeinen vergt voldoende personeelscapaciteit waarvan de Noord Zuid ambtenaar een belangrijke functie in draagt.

De implementatie van de SDG’s in alle beleidsdomeinen , de opvolging van de Noord Zuid werking, het verder bewaren en versterken van Beersel als aan de Fair Trade gemeente, een actieve ondersteuning van oa de scholen in hun Noord Zuid werking, het ondersteunen van de groeiende groep vierde pijler bewegingen, … vereist een voltijdse werknemer voor de dienst Noord Zuid.

De financiering van de Noord Zuid ambtenaar is reeds voorzien in de bestaande subsidie enveloppe waarover de gemeente Beersel sinds 2015 beschikt. Het gaat dus niet over een weg gevallen subsidie maar een expliciete keuze van deze bestuursploeg om opnieuw voluit in te zetten op Noord Zuid. De implementatie van de SDG’s , formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, vragen dan ook een ernstige inzet van personeel en middelen op lokaal niveau. De Noord Zuid ambtenaar was voor de bestuursperiode 2013-2018 een voltijdse kracht bestaande uit 1/5 Fair trade ambtenaar en 4/5 Noord Zuid ambtenaar. Gezien dit over 2 personeelsleden was verdeeld werd nog door de binnen gehaalde provinciale subsidies voor klimaat 1/5 klimaatambtenaar toegevoegd aan de Noord Zuid ambtenaar.

De Klimaatambtenaar voor de bestuursperiode 2015-2018 nam dus amper 1/5 van de werktijd in, wat ruimschoots te weinig was om een nog sterker en dringend klimaatbeleid verder voor de toekomst uit te bouwen. Op de gemeenteraad van 30 januari 2019 werd het organigram voorgelegd waarbij beide functies van Noord Zuid ambtenaar én klimaatambtenaar opnieuw worden gecombineerd. Dit terwijl het voorstel van opsplitsing in twee volwaardige voltijdse functie in oktober 2018 door het college werd aanvaard.
Dit getuigt van weinig genegenheid tov de beleidsdomeinen Noord Zuid én klimaat door de huidige bestuursploeg.

Bovendien heeft de gemeente Beersel in 2017 een engagementsverklaring ondertekent om mee te werken aan de realisatie van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel te beslissen om in 2019 een voltijds personeelslid voor Noord Zuid werking van de gemeente Beersel aan te werven.

27 februari 2019 Ondertekenen burgemeestersconvenant

Beersel tekende in 2014 samen met 61 Vlaams-Brabantse gemeenten het Burgemeestersconvenant en engageerde zich om een lokaal klimaatactieplan op te stellen. Een mooie verbintenis en een flinke stap op weg naar een klimaatneutrale provincie/Vlaanderen/België/Europa. Het streven naar klimaatneutraliteit kan niet zonder de hulp van iedereen die hier woont en werkt.
Met het burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is ook een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking.
Het Burgemeestersconvenant is geen vrijblijvend charter. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt.
Sedert de aftrap begin 2009 hebben bijna 6.000 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 190 miljoen inwoners, bijna 40% van de hele EU. Dagelijks komen er nog gemeenten bij en groeit de groep van geëngageerde gemeenten.
Het Burgemeestersconvenant is een unieke decentrale aanpak van de Europese Unie, die gelooft dat zij niet alles centraal kan decreteren en dat lokale acties heel belangrijk zijn om de Europese energiedoelstellingen mee concreet te realiseren.

Tijdens de legislatuur 2012-2018 werd een klimaatplan opgesteld, doelstellingen voorop gesteld en hard gewerkt aan de sensibilisering van de bevolking. Maar ook werd werk gemaakt van een actieve aanpak van eigen patrimonium, stimulering én persoonlijke begeleiding van woningrenovaties,… De succesvolle acties zoals de Bende van Beersel én de klimaatmobiel hebben navolging gekregen in heel Vlaanderen. De weg is ingezet en Beersel staat ook met de onderzoeken naar het potentieel van warmtenetten op een kantelpunt.
De nood aan vooruitgang op de reductie van de CO2 uitstoot wordt door alle klimaatexperts van binnen- en buitenland benadrukt. En net zoals Noord Zuid op alle niveaus van het beleid aandacht vraagt heeft ook de klimaatproblematiek dringend nood aan doorgedreven plannen van aanpak. Beersel heeft al heel wat expertise opgebouwd en acties in gang getrokken. Beersel werd gezien als één van de voortrekkers in Vlaanderen.
Laat ons Beersel op een nog hoger ambitie niveau tillen en toon dat het ook hier menens is voor het klimaat. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen verschuldigd.

De huidige klimaatmarsen waar oa leerlingen van de Beerselse secundaire school aan meedoen, de kinderen van de lagere school die een klimaatmars organiseerden op dinsdag dikke truiendag, … zijn duidelijke vragen van de Beerselse burgers aan het Beersels beleid om de daad bij het woord te voeren. Beersel heeft in de vorige legislatuur de transitie sterk ingezet. Deze weg moet met voldoende personeelsomkadering worden verder gezet en worden versterkt.

Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en het voorzien van de noodzakelijke omkadering tonen we dat Beersel ambitieus is en verder wil bouwen aan de ingeslagen weg van Beersel klimaat neutraal 2040. De Provincie Vlaams-Brabant is een stimulerende kracht én begeleider om zowel het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen als de klimaatneutraliteit in 2040 te kunnen behalen.
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/vlaams-brabant-klimaatneutraal-klimaatstudie-finaal-rapport_tcm5-109570.pdf

De verbintenissen die de Ondertekenaars van het Convenant aangaan zijn gekoppeld aan het klimaat- en energiebeleidskader van de Europese Unie. Dit omvat het klimaat- en energiepakket voor 2020 voor Ondertekenaars die tussen 2008 en 2015 toetraden, het klimaat- en energiekader voor 2030 alsook de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering voor Ondertekenaars die na 2015 toetraden.
De Ondertekenaars engageren zich om over te gaan tot een globale aanpak om de klimaatverandering tegen te gaan en maatregelen te nemen om de effecten ervan op te vangen. Binnen de twee jaar na ondertekening moeten ze een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opmaken met als doel tegen 2030 hun CO2-uitstoot met minstens 40 % te verlagen en hun weerbaarheid tegen de effecten van de klimmatverandering te verhogen.
https://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/

Onze fractie vraagt aan de gemeenteraad van Beersel om in 2019 het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie te ondertekenen en de nodige middelen en personeelsinzet te voorzien om de doelstellingen gekoppeld aan dit engagement waar te maken.


 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren