Mondelinge vragen op de gemeenteraad van 24 november 2021

24 November 2021

Mondelinge vragen op de gemeenteraad van 24 november 2021

In Januari 2020 stemde deze gemeenteraad in met de opmaak van een nieuw energie- en klimaatplan.

Op de meest recente gemeenteraad van 24 november 2021 stelden wij als fractie weer tal van kritische vragen ten aanzien van het gemeentebestuur. Hieronder zetten wij ze allemaal eens op een rijtje.

Het Beerselse energie- en klimaatactieplan

In Januari 2020 stemde deze gemeenteraad in met de opmaak van een nieuw energie- en klimaatplan. Volgens de beslissing van deze raad moet dit plan klaar zijn in april-mei-juni 2022. In deze context een paar specifieke mondelinge vragen:

 1. Hoever staat U met de opmaak van dit plan? Circuleert er al een draft van dit plan tussen de betrokken partners?
 2. Op 16 November 2021 organiseerde het gemeentebestuur een ‘klimaatcafé’ om iedere Beerselaar de kans te geven om mee te denken en te bouwen aan een betere toekomst. Tijdens dit participatiemoment konden inwoners hun stem laten horen en mee vorm geven aan het klimaatactieplan 2030. Hieromtrent drie vragen:

  a. Waarom werd dit praatcafé pas twee jaar na de aftrap opmaak energie- en klimaatplan ingericht?
  b. Hoeveel burgers waren er aanwezig op dit ‘evenement’?
  c. Welke bijkomende aandachtspunten heeft het gemeentebestuur tijdens dit klimaatcafé genoteerd die nog niet gecapteerd werden tijdens de klimaatshow (2014, 100 aanwezigen), klimaatlunch bedrijven (2014, 30 bedrijven), de open milieuraad klimaat (2015), de klimaatwerkgroep gemeentelijke diensten (2015), de klimaattournee (2015, 150 aanwezigen), het klimaatontbijt (2015, 80 aanwezigen), klimaatquiz jeugd(2015, 25 aanwezigen), klimaatlunch bedrijven) (2015, 10 bedrijven), klimaatdialoog gemeenteraadsleden (2015, 10 aanwezigen) of de klimaatbevraging (2015, 44 respondenten)?

Kan U ons per kerende ook de slides bezorgen die op het klimaatcafé gepresenteerd werden?

Gemeentelijk wagenpark

Tijdens de vorige legislatuur werd een voorzichtige start genomen met de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en werden de eerste elektrische wagens en wagens/vrachtwagens aangedreven op aardgas aangekocht en in gebruik genomen.

In deze vragen wij naar een concrete update van de stand van zaken. Hoeveel nieuwe voertuigen op duurzamere brandstof (elektrisch/hybride/CNG) werden er deze legislatuur reeds aangekocht en in gebruik genomen. Graag type en datum van ingebruikname.

Milieuraad

Op de website van de gemeente Beersel lezen we over de milieuraad het volgende:

"De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. In de milieuraad zetelen de Beerselse milieu- en natuurverenigingen en vertegenwoordigers uit alle geledingen van de maatschappij (socio-culturele verenigingen, beroepsverenigingen, geïnteresseerde inwoners). De milieuraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. De zittingen zijn niet openbaar, maar alle adviezen en verslagen van de milieuraad liggen ter inzage op de dienst Leefmilieu."

Mogen wij bij deze vragen hoe vaak die milieuraad deze legislatuur reeds vergaderd heeft en welke dossiers daar behandeld werden?

Aankoop percelen naast de Zennestraat

De volgende vragen waren bestemd voor de heer Jos Savenbergs:

 1. Kan u de globale visie voor de ontwikkeling van het landschapsbufferpark kort toelichten?
 2. Welke zijn eventuele aanpassingen sinds de voorstelling van het strategisch project en het alternatief voor de Zennestraat?
 3. Wie heeft de subsidieaanvraag ingediend bij ANB?
 4. Waarvoor werd de subsidie toegekend? Is dit voor de aankoop of voor de inrichting van het park?
 5. Moeten er nog gronden verworven worden en zo ja hoever staan de onderhandelingen?
 6. Wat is de geraamde kost voor de aankoop van de verschillende percelen?
 7. Wat is de geraamde kost voor de inrichting?
 8. Welke stappen zijn er sinds de voorstelling van het alternatief tracé voor de Zennestraat verder gezet om dit project te realiseren?

Visie op wonen – actualisering BPA’s

In 2020 werd de bouwmeesterscan voor Beersel opgeleverd. Een waardevol document met beleidsambities en acties.
Er werden 3 grote thema’s op de agenda gezet:

 1. Het groene hart - als kloppend hart van Beersel
 2. Een masterplan wonen voor kernversterking en versterkte landschap
 3. Mobiliteitsbeleid als hefboom voor leefbaarheid en modal shift

Wat betreft het mobiliteitsbeleid hebben we in september kennis genomen van het mobiliteitsplan.
De bouwmeesterscan is helder wat moet gebeuren op vlak van het woonbeleid. De diagnose in de scan maakt pijnlijk duidelijk dat het huidige juridische woonaanbod niet strookt met de beleidsambities die deze meerderheid rond wonen naar voorschoof. Hoe gaan jullie dit aanpakken?

 1. Wat is de planning voor de opmaak van de visie op wonen in onze gemeente?
 2. Zijn er intussen al concrete plannen om de bestaande BPA’s te screenen en voorstellen te formuleren om op bepaalde plaatsen compacter te bouwen en op andere niet te bouwen?
 3. Hoeveel aanvragen worden er gemiddeld geweigerd op jaarbasis om in de oude verkavelingen woningen of bouwgronden op te delen, om nieuwe woonvormen of compact wonen mogelijk te maken?

Park & Ride zone in Lot

Wat is de stand van zaken betreffende de P&R dat werd gepland in Lot?

RUP ‘t Groen Blaffetuurke

Wij lezen op 7 november in ‘Het Laatste Nieuws’ dat deze meerderheid luistert naar haar burgers. Het plan om sociale woningen te bouwen op de kleuterschool wordt verlaten, de bewoners van de woning, die zou onteigend worden, kunnen op hun twee oren slapen en met veel dedain wordt aangekondigd dat de veiligheid van de kinderen voorop staat en daarom de ontsluitingsweg naar de KMO zone verlegd wordt.

Toch leg ik jullie graag volgende vragen voor:

 1. Waarom wil men de ambachtszone ( Kartonfabriek) op deze plek bestendigen en verder faciliteren?
 2. Wat is de precieze reden om het volledig achterhaald BPA in Huizingen niet voor een ruimer deel te wijzigen in het kader van de opmaak van dit RUP?
 3. Welke zijn de afspraken met woonpunt Zennevallei?
 4. Binnen welke termijn moeten zij hier woningen kunnen realiseren?
 5. Hoeveel woningen moeten er precies nog bijkomen om te voldoen aan het BSO? Bij de nulmeting in 2007 diende Beersel er 162 te realiseren, intussen zijn er 124 opgeleverd? Betekent dit dat er nog 38 moeten bijkomen tegen 2025?
 6. Hoeveel sociale eenheden zijn voorzien in Laekenweide en wat is de timing?
 7. Hoeveel m² is ontwikkelbaar in de zone die vandaag is ingekleurd als woonzone voor woonpunt Zennevallei in het ontwerp RUP?
 8. Heeft u de juridische grond van het sterreke op de woning van de ongelukkigen al verder onderzocht, heeft u reeds een tegenvoorstel?
 9. Kan u het plan met de ontsluitingsweg en de aantakking op het kruispunt bij de brug toelichten op de GR?

 

Digitale communicatie tussen het gemeentebestuur en de gemeenteraad

Documenten van zaterdag jongstleden bevestigen dat er zich problemen hebben voorgedaan met verschillende mails die ik gebruik makend van mijn privé e-mailadres ([email protected]) gestuurd heb naar de gemeentelijke diensten en mandatarissen.

Het huishoudelijk reglement geeft elke fractie het recht om één actuele vraag te stellen per zitting. Een actuele vraag is een vraag om uitleg die betrekking heeft op feiten die zich na het uiterste tijdstip voor het indienen van de mondelinge vragen hebben voorgedaan. Gezien pas zaterdag formeel bevestigd werd dat er één en ander fout liep met de formele communicatie tussen de gemeenteraadsleden en het bestuur gaat het dus over gewichtige feiten die zich na het uiterste tijdstip voor het indienen van de mondelinge vragen hebben voorgedaan.

Noteer trouwens dat het hier geen louter technisch incident betreft maar over een politieke meningsverschil gaat. Eind 2019 - begin 2020 heb ik het bestuur immers al aangesproken op het feit dat gemeenteraadsleden geen @beersel.be adres krijgen. In mijn mail van 9 januari 2020 was ik in deze zeer duidelijk. Ik citeer: 'ICT behoort al jaren tot het bevoegdheidspakket van het college. Het was dus een politieke keuze om gemeenteraadsleden geen adres te geven. Het is dus hun verantwoordelijkheid om daar nu snel een oplossing voor te zoeken'. Trouwens. Als elk gemeenteraadslid zijn mailbox had op de gemeentelijke servers, hadden de technische problemen die we nu ervaren zich gewoon niet voorgedaan. De bevoegde schepen vond het toen niet nodig om hierop te antwoorden.

Genoeg argumenten dus om woensdag aanstaande een actuele vraag te stellen rond deze thematiek. En ik reken erop dat hier toch een minimum aan deontologie gerespecteerd wordt waarbij ik eerst mijn vragen kan stellen waarop collega Deknopper kan reageren.

Actuele vraag
De laatste weken stuurde ik verschillende mails met betrekking tot de exploitatie van de Classic Domain. In de feiten ging het in een aantal gevallen over schriftelijke vragen die binnen de termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden. Uit een verklaring van de Directeur blijkt dat een aantal van die mails de aangeschreven mandatarissen en of diensten niet bereikt hebben omwille van technische redenen. Ook mijn mondelinge vragen voor deze gemeenteraad waren tijdelijk zoek. Blijkt nu dat sommige non @beersel.beersel adressen of de protocollen die gebruikt worden om deze mails te versturen als risico beschouwd worden. Conform het huishoudelijk reglement hebben we deze email adressen nochtans opgegeven als persoonlijke emailadressen via welk alle communicatie moet verlopen?

In december 2019 heb ik de burgemeester en de bevoegde schepen al gevraagd naar officiële @beersel.be adressen, gekoppeld aan een mailbox in het Beersel.be domein voor alle mandatarissen en dit om verschillende redenen:

 1. Op dit ogenblik verplicht het gemeentebestuur elke mandataris om persoonlijke mail te mengen met e-mails die betrekking hebben op het bestuur van onze gemeente.
 2. Op de gemeentelijke website sieren alle schepenen met een @beersel.be adres . De oppositie moet het doen met Hotmail en Gmail adressen…. In de meeste organisaties die PR serieus nemen wordt hemel en aarde verzet om alle medewerkers aan te zetten om de domeinnaam uit te dragen!
 3. Omdat gemeenteraadsleden geen mailbox hebben binnen het beersel.be domein worden de mails die wij sturen ook op geen enkele manier formeel gelogd. De bewijslast of iets verstuurd werd of niet ligt dus bij de mandataris.
 4. Zo moeten wij vaststellen dat zelf de voorzitter van de gemeenteraad een persoonlijk email adres gebruikt voor zijn communicatie. Als de gemeenteraad dus een bijkomende gemeenteraad wil samenroepen moeten de gemeenteraadsleden dit melden op het privé email adres van de voorzitter. In geval de voorzitter beweert dat hij die mail nooit ontvangen heeft ligt de bewijslast bij de mandataris. Om te zwijgen over de openbaarheid van bestuur.
 5. Meerdere organisaties inclusief de VVSG vragen een @beersel.be adres voor eenvoudige toegang tot hun digitale dienstverlening.

Daarom de volgende actuele vraag. Hoe zal het gemeentebestuur in de toekomst garanderen dat formele mails van gemeenteraadsleden gericht aan het bestuur of de administratie bij de juiste bestemmeling terecht komen en in de geest van openbaarheid van bestuur veilig bewaard worden?