Heraanleg Oliebronstraat

24 April 2019

De fractie Groen Beersel vraagt een aanpassing van het agendapunt: Motivatie: Het voorstel van de herinrichting voor de Oliebronstraat, zoals opgenomen in het voorstel van overeenkomst tussen de gemeente Sint- Genesius Rode en Beersel, komt niet tegemoet aan de ambities die worden geformuleerd in het agendapunt met name: Een veilige verbinding voor fietsers realiseren vanuit Alsemberg via de Vanderveldelaan-Dreef en Oliebronstraat naar station van Sint-Genesius-Rode. Dit om volgende reden: de voorgestelde inrichting van de Oliebronstraat is allesbehalve fietsvriendelijk omwille van de kasseien met middenin, deze reeds smalle straat, een goot en dit bovendien op een helling; het voorstel geen maatregelen omvat om het sluipverkeer, dat zware proporties aanneemt tijdens de schoolspits, aan te pakken; het voorstel geen maatregelen omvat om het niet reglementair parkeren aan te pakken; Het bovendien wenselijk is een volledige herinrichting vanaf de Bronstraat in Alsemberg te voorzien. Er wordt daarom voorgesteld om: een inrichting met asfaltering zodat zowel fietsers (zeer jong en ouder), alsook kinderwagens vlot en veilig te voet en met de fiets tot aan de kribbe, de schoolpoort of het station geraken geen goot te voorzien in het midden van deze reeds smalle straat teneinde val en uitglijden te voorkomen voor alweer fietsers, maar in het bijzonder beginnende fietsertjes. de Bronstraat vanuit Alsemberg als schoolstraat in te richten en sluipverkeer te ontmoedigen. een fietsplan op te stellen en de herinrichting van straten niet individueel aan te pakken of goed te keuren zonder dat er een aftoetsing is gebeurd met het fietsplan. de fietsersbond te betrekken en advies in te winnen bij aanleg van fietsverbindingen, in het bijzonder in schoolomgevingen