Het gemeentebestuur van Beersel laat Lot in de steek

06 Juli 2021

Het gemeentebestuur van Beersel laat Lot in de steek

De uitdagingen in Lot zijn legio: het doorgaande verkeer in het centrum van Lot weren, het gebrek aan groene bufferzone, meer publiek groen en de bedrijvenzones verduurzamen. Dit najaar wordt dan ook een sleutelmoment voor de inwoners van Lot. Twee cruciale dossiers met een grote impact op de leefbaarheid van Lot worden de komende maanden in hun definitieve plooi gelegd: de ontsluiting van de bedrijvenzone Laekebeek en het Mobipunt Lot. Het project Laekebeek (1) maakt deel uit van het Strategisch Project Zennevallei, een initiatief van de provincie Vlaams- Brabant in samenwerking met de gemeente Beersel, Halle en Sint Pieters Leeuw. Het project Mobipunt (2) is een initiatief van de Vlaamse regering, om de ring rond Brussel te ontlasten door de realisatie van pendelparkings in de Rand. Aan het station van Lot worden 250 nieuwe parkeerplaatsen gepland. De meerderheid (NV-A, CD&V en Open VLD) informeerde de bevolking de afgelopen weken met mondjesmaat over de plannen voor het project Laekebeek maar zwijgt in alle talen over het Mobipunt. De visie voor de toekomstige ontsluiting van de bedrijvenzone Laekebeek, opgemaakt in opdracht van de provincie Vlaams- Brabant werd met mooie renderbeelden verkocht alsof alle problemen van Lot nu verleden tijd zijn. De ontsluiting van de bedrijvenzone Laekebeek moet in de toekomst gebeuren via een gedeeltelijke omleiding van de Zennestraat achter de bestaande woningen tussen de Huysmanslaan en de zennebrug. Vervolgens zal het verkeer via zal een heringericht tracé van de bestaande Zennestraat en de Beerselsestraat afgeleid worden naar het op- en afrittencomplex. Na jarenlang onderhandelen is er immers geen akkoord bereikt om de bedrijvenzone te ontsluiten via het tankstation TOTAL. Die plannen zijn volgens verkeersexperten onhaalbaar. De ontgoocheling is groot dat dit scenario door de hogere overheden voor goed van tafel is geveegd. Er moet nu dus ontegensprekelijk snel een aanvaardbare oplossing komen voor al het doorgaand verkeer en in het bijzonder voor het vrachtverkeer langs én doorheen Lot. De plannen liggen nu op tafel. In haar communicatie spreekt het college van nieuwe publieke natuurparken maar wie het weerhouden scenario aandachtig bestudeert moet vaststellen dat de nieuwe infrastructuur volledig gerealiseerd wordt in gebied met een groene bestemming. Er wordt niet aan het industriegebied geraakt. De studie vermeldt trouwens zwart op wit dat het voorliggend scenario de meeste garanties biedt voor de uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijvigheid (sic). Wat ons vooral zorgen baart is dat het studiebureau zelf aangeeft dat de impact van op de verkeersstromen en -intensiteiten nog niet gekend is. Tekenend is het fijne zinnetje ‘mogelijke knip voor zwaar verkeer’. Zelf dat blijkt dus nog niet zeker. En waar het gemeentebestuur in alle talen over zwijgt maar wat wel op de kaarten staat: zeven (7) nieuwe woonblokken langs de Zennestraat (Fig 31 van de Vectris studie). De Vlaamse overheid moet nu overgaan tot de opmaak van de nodige Ruimtelijke uitvoeringsplannen maar het is aan het gemeentebestuur om te waken over het ambitieniveau voor de (her)inrichting van het (ver)nieuwde tracé en de aansluitende bufferzones om de bestaande woningen en de dorpskern effectief te behoeden van het daverende vrachtverkeer. En daar knelt het schoentje. De meerderheid verschuilt zich het liefst achter hogere overheden maar blinkt uit in een gebrek aan ambitie. De gemeente is ten allen tijde mee verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden. Dit brengt ons naadloos op de Mobipunten of vernieuwde stations, waar de Vlaamse Regering naar aanleiding van de werken aan de Ring graag snel in wil investeren. Deze uitgangspunten kan je uiteraard alleen maar toejuichen, maar niet ten koste van alles. Zo neemt Sint Pieters Leeuw de Vlaams bouwmeester onder de arm om haar ganse stationsomgeving beter in te richtenen; wordt er in Halle geïnvesteerd in een ruimtebesparende parkeertoren maar in Beersel gaat de meerderheid plat op haar buik voor de goedkoopste oplossing van de minste weerstand: een pendelparking van 250 bijkomende parkeerplaatsen in overstromingsgevoelig landbouwgebied tussen de spoorlijn en het kanaal te Lot. Het aantal noodzakelijk plaatsen werd vastgesteld op basis van een zeer rudimentaire studie, zonder rekening te houden met de overige stations in Beersel. De mooie principes over ontharding, verdichting, leefbaarheid ten spijt. Snel en goedkoop over de brug komen met realisaties drijft de Vlaamse overheid om dit gedrocht neer te poten in Lot. De gemeente volgt als een mak lammetje ongeacht haar dure beloftes om de verkeersoverlast in Lot aan te pakken. De Vlaamse overheid noemt het een quick win maar het is de Lottenaar die weer zal opdraaien voor de bijkomende overlast. Een koppeling van beide dossiers lijkt te ingewikkeld voor de Beerselse meerderheid. Lot verdient volgens deze meerderheid niet meer dan een versnipperde toekomstvisie, gebaseerd op twee verschillende plannen die haaks op elkaar staan. GROEN VRAAGT AMBITIE VAN DE GEMEENTE. EEN GEMEENTE DIE DE REGIEROL OPNEEMT VOOR DE RUIMTELIJKE PROJECTEN OP HAAR GRONDGEBIED OM ZO DE LEEFBAARHEID VOOR HAAR INWONERS TE VRIJWAREN. Concreet vraagt GROEN: • Een volwaardig en ambitieus circulatieplan met knip voor zwaar verkeer aan het station van Lot; • Garanties over de buffering aan de achterzijde van de bestaande woningen tussen de Huysmanslaan en de zennebrug; • Een aanpassing van het voorliggend scenario om het kruispunt Zennestraat X Beerselstraat te vrijwaren van doorgaand zwaar verkeer en dit kruispunt in te richten op menselijke schaal; • Garanties om de groene zone achter Blokbos in te richten als buffergebied en dus géén nieuwe woonblokken te voorzien langs de Beerselsestraat; • Een studie om het aantal noodzakelijke bijkomende pendelparkeerplaatsen vast te stellen rekening houdend met de projecten in Halle en Ruisbroek. • Een volwaardige koppeling van de projecten Mobipunt en ontsluiting Laekebeek met een studie over de globale verkeersafwikkeling in en rond Lot uitgaande van de verkeersstromen en -intensiteiten • Een spreiding van de investeringen voor het Mobipunt naar de 3 stations in Beersel met name Beersel, Huizingen en Lot zodoende de druk niet enkel in Lot komt te liggen. • De oprichting van een begeleidingscomité waarbij de buurtbewoners vertegenwoordigd zijn.   1) Studie opwaardering bedrijvenzones, Zennevallei, Deelgebied Laekebeek, uitgevoerd door VECTRIS (December 2020)2) Conceptstudie Mobipunt Lot, uitgevoerd door Evolta (Oktober 2020)